Apr 11

Konec februarja je javnost presenetila anonimka da Rok Praprotnik nima zahtevanih delovnih izkušenj za delovno mesto namestnika predsednika KPK in da so z njegovo potrditvijo zatorej ravnali koruptivno bivši predsednik republike Danilo Türk kot tudi izbirna komisija ter Praprotnik sam.

Anonimka je bila tako odmevna, da jo je povzel celo bivši predsednik vlade na zaključnem govoru pred izvolitvijo Bratuvškine vlade:

V zadnjih dneh so prišli na dan tudi podatki, da je celotno imenovanje te komisije obremenjeno s kršenjem samega zakona. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa samo dva kriterija, ki sta bila itak prirejena naprej, že opravljene funkcije predsednika in namestnika predsednika komisije, saj sta ta dva kriterija, prvič izobrazba druge stopnje in drugi 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva takšna izobrazba. Gospod Praprotnik je diplomiral leta 2000 oziroma konec leta 2000, potem je služil vojsko, za namestnika predsednika protikorupcijske komisije je bil imenovan septembra 2010. V tem času je lahko, če je ves ta čas delal na mestih za katere se zahteva izobrazba druge stopnje izpolnil največ 9 let delovne dobe.

Nadalje je na račun tega izrekel še nekaj hudih obtožb:

Se pravi, ni izpolnjeval niti tega najbolj preprostega kriterija, in samo dva sta bila napisana v zakon zato, da bi bil imenovan. [...] In teh pet eminentnih članov te komisije ni znalo prešteti niti let delovnih izkušenj gospoda Praprotnika. Danes ta gospod Praprotnik ocenjuje ali je moja hčerka izpolnjevala kriterije, ko so jo zaposlili na nekem nižjem uradniškem mestu, s tem, da jih sam ni izpolnjeval, ko je bil imenovan v to komisijo. Tudi v konkretnem primeru bi se morala tako gospod [...] kot gospod Praprotnik izločiti iz postopka [...]  zaradi tega, ker ne samo, da je bil imenovan nezakonito, ker to takrat še ni bilo razjasnjeno, ampak zato ker, ne samo da ni zbujal videza nepristranskosti, njegovo delo na tem primeru je zbujalo videz očitne pristranskosti.

Prirejanje ZIntPK v korist Praprotnika, nevestno delo v službi (“ni[so] znali prešteti [...] let delovnih izkušenj”), trditev da Praprotnik ni izpolnjeval meril (nobenega “naj bi”, “domnevno”), nezakonitost izbora Praprotnika – dokaj načeta integriteta komisije, skratka.

Ker menim da je v javnem interesu način kako spoštujejo zakone neposredno izvoljeni najvišji predstavnik naše države z mnogoterimi pristojnostmi1 in različni predstavniki oblasti in civilne družbe2, sem za dotično zadevo zahteval3 relevantne podatke o le-tej, ki jih v nadaljevanju tudi objavljam.

Najprej očitek da sta v zakonu le dva kriterija pisana na kožo Praprotniku:

Izmed 12 prijavljenih kandidatov za namestnika je kriterije izpolnjevalo 6 kandidatov, zato ta očitek ni utemeljen.

Potem srž anonimke – delovne izkušnje Roka Praprotnika in na tem temelječa trditev Janeza Janše da Praprotnik “[meril] ni izpolnjeval”:

It teh dokazil sledi da je imel g. Praprotnik na dan objave poziva skupno do 15 let delovnih izkušenj na delovnih mestih VII. stopnje.

Tu se pojavi problem. 7. člen takratnega ZIntPK pravi:

(1) Komisija ima predsednika komisije in dva namestnika predsednika komisije. Predsednik komisije in namestnika predsednika komisije so funkcionarji.

1. člen ZJU pravi:

(4) Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci.

Če bi bili predsednik in namestnik javni uslužbenci bi lahko delo prek avtorske pogodbe upoštevali po navodilu ministrstva za javno upravo z dne 24.8.2007, ki pravi:

4. izjemoma pa lahko oseba uveljavlja delovne izkušnje, pridobljene izven delovnega razmerja, in sicer na podlagi opravljanja dela na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero oseba kandidira, čeprav take stopnje izobrazbe ni imela. V takem primeru se ustreznost delovnih izkušenj presoja upoštevaje vsebino in
zahtevnost dela, ki ga je oseba opravljala, kar je v pristojnosti predstojnika oziroma natečajne komisije ali javnega uslužbenca, ki po pooblastilu predstojnika vodi
postopek javnega natečaja.
A ker delovna mesta niso javni uslužbenci (zgoraj), tega (verjetno) niso smeli4, zato so se oprli na 3. odstavek 9. člena ZIntPK:
(3) Prvo sejo izbirne komisije skliče generalni sekretar urada predsednika republike v sedmih dneh po poteku roka iz tretjega stavka prvega odstavka tega člena. Na prvi seji izbirna komisija določi način svojega dela in če se člani izbirne komisije ne odločijo drugače, jo vodi njen najstarejši član.
Izbrali so ZUP, ki jim pušča diskrecijo prostega preudarka:
6. člen
[...]
(2) V upravnih zadevah, v katerih je organ po zakonu ali po predpisu samoupravnih lokalne skupnosti upravičen odločati po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom, za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg pooblastila določa zakon ali predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po prostem preudarku.
214. člen
[...]
(5) Če je pristojni organ po zakonu upravičen zadevo rešiti po prostem preudarku, mora v obrazložitvi poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti ta zakon in razloge, zakaj je tako odločil, in kako je uporabil obseg in namen prostega preudarka.
Tako v poročilu pišejo da so soglasno odločili da “v delovne izkušnje štejejo [...] tudi dela opravljena na drugi pravni podlagi (civilnopravno razmerje), če stopnja zahtevnosti del, ki jih je opravljal kandidat, ustreza določilom ZIntPK”:
- kamor delo preko avtorske pogodbe nedvomno spada.
O neizpolnjevanju meril g. Praprotnika:
Državljanstvo:
Nekaznovanost:
Izobrazba:
Slika pove več kot tisoč besed; tako iz zgoraj navedenega izhaja da je g. Praprotnik izpolnjeval vsa zahtevana merila.
Nadalje, nevestno delo komisije in seštevanje delovnih izkušenj:
Akoravno niso dolžino delovnih izkušenj zapisali eksplicitno kot pri g. Klemenčiču:
mislim, da so znali izračunati koliko časa skupno določata interval od 1995 do 2006 in od 2006 do 2010. Vsekakor več kot 10 let, zato tudi ta očitek ni osnovan.
In na koncu še o nezakonitosti – iz vsega zgoraj navedenega je očitno, da je bil postopek voden zakonito, enako kot je bil zakonito izbran kandidat za namestnika.5
Pomembnejši prejeti dokumenti:
Za ostale prejete dokumente pobarajte v komentarjih.
  1. http://www.mladina.si/92635/, http://www2.gov.si/up-rs/1992-2002/mk.nsf/0/c2f88c891b1a5121c12569610029cd38?OpenDocument []
  2. DZ, sodni svet, Uradniški svet, CNVOS, Vlada []
  3. po ZDIJZ []
  4. kot ga ni smela ATVP []
  5. Čeravno je izbrani kandidat izpolnjeval merila striktno po ZIntPK, vseeno menim je zakon spisan pomanjkljivo. Le dva pogoja, četudi ne spisana na kožo določenemu posamezniku, sta, v luči pomembnosti boja proti korupciji, nedvomno premalo, pri čemer je drugi, o karkšnihkoli izkušnjah, preširok. Za tako pomemben položaj v neodvisni inštituciji in o tako pomembni problematiki, bi pogoji morali vsebovati vsaj izobrazbo primerne smeri (pravna smer) in izkušnje (tudi) na področju boja proti korupciji. Nadalje bi morali bolj natančno določiti postopek odločanja komisije, predvsem o uporabljenih merilih. Dober primer bi bili Standardi strokovne usposobljenosti uradniškega sveta. Skope alineje v končnem poročilu so … skope – več je verjetno v zapisnikih sej izbirne komisije, ki pa jih niso blagovolili poslati. Pritožba sledi. []

Do sedaj 1 komentar

  1. 1 Stric Marč
    20:19 - 11.04.2013

    Ni še konec napadov na KPK. Ker se ne loteva le Janševega lobija, so in bodo deležni napadov od vseh strani. Če bodo preveč dosledni v aktivnostii, se jim lahko zgodi ukinitev.

Komentiraj


XHTML: Uporabite lahko naslednje tage: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tvoji podatki

Vaš komentar
Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

A wicked mind